دکتر محمود هاشمی عضو گروه تحقیقاتی سلولهای بنیادی پژوهشکده رویان با اشاره 
به گذشت یکسال از عمر فعالیت بر روی این طرح افزود : دانشمندان و متخصصان 
ایرانی پژوهشکده رویان در فعالیت بر روی‌این طرح علا‌وه بر موفقیت در تولید سلولهای 
کبدی از سلولهای بنیادی جنین انسان , موفق به تکثیر و نگهداری آن نیز شدند.
وی افزود : برای دستیابی به سلول کبدی از سلوهای بنیادی جنین انسان 25 , روز زمان
 طی می‌شود تا این عمل با موفقیت به پایان برسد.هاشمی تصریح کرد : از دیگر نکات 
مهم و برجسته این طرح , کشت و تولید سلولهای کبدی در حالت سه بعدی است که 
با رشد طبیعی بدن در مقایسه بانوع دو بعدی آن سازگاری بیشتری دارد.
وی خاطر نشان کرد : دانشمندان ایرانی با اثبات 10 ژن اختصاصی کبد طبیعی انسان 
در سلول تولید شده , موفق به ثبت این طرح در جهان شدند.سه شنبه هشتم 11 1387
X