وزیر نیرو از بهره برداری آزمایشی اولین نیروگاه خورشیدی ساخت داخل در شیراز خبر داد و گفت: حمایت از انرژی های جایگزین، آینده این نوع انرژی ها را در کشور روشن می کند و سرمایه گذاری ها را نیز افزایش خواهد داد. پرویز فتاح در گفت وگو با مهر گفت: اولین نیروگاه خورشیدی ساخت داخل به صورت آزمایشی در شیراز به بهره برداری رسیده که تکنولوژی آن نیز کاملا در کشور بومی شده است.وزیر نیرو گفت: این نیروگاه دارای آینه هایی از نوع سهموی بوده که در داخل کشور ساخته شده است، ضمن این که راهکار بعدی که در سطح ملی و وسیع می تواند پیاده سازی شود، استفاده از آبگرمکن های خورشیدی است که می تواند جایگزین مناسبی با توجه به آب و هوای ایران برای استفاده از انرژی برق باشد.

منبع:/www.khorasannews.net 


پنج شنبه سوم 11 1387
X